วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยปีที่ 1

ยินดีต้อนรับสู่

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ปฐมวัยระดับปีที่ 1

โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา

ต.นากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เขตพื้นที่การศึกษาที่ 2 จังหวัดหนองบัวลำภู

สอนโดย นางธัญยธรณ์ แจคำ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ปฐมวัยระดับปีที่ 1

เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อทุกส่วนและพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กอายุ 3 - 6 ปี


จุดประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับลักษณะของปลา

2. เพื่อให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของปลา

3.เพื่อให้นักเรียนบอกเกี่ยวกับอาหารปลาได้


เนื้อหา
ปลาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาศัยอย่ในน้ำ ปลาแบ่งออกได้เป็น 2 ชนืด คือ สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม

อาหารของปลา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1. อาหารตามธรรมชาติ เช่น ลูกน้ำ, ไรแดง

2. อาหารสำหรับปลาที่เลี้ยงตามตู้

กิจกรรมการเรียน
ขั้นนำ

1. ครูร้องเพลง " ทะเลแสนงาม "

2. ครูให้นักเรียนร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบเพลง

3. ครูซักถามเกี่ยวกับเนื้อเพลงว่ามีสัตว์อะไรบาง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ครูซักถามนักเรียนมีใครรู้จักปลาบ้าง

2. ครู - นักเรียนร่วมสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของปลา , ที่อยู่อาศัย , อาหารของปลา

3. ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเกี่ยวกับลักษระของปลาที่นักเรียนรู้จัก


สื่อและแหล่งเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. เพลง " ทะเลแสนงาม "

2. รูปภาพปลา

3. ปลาของจริงและอาหารปลา


การวัดและประเมินผล
การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- การสังเกต

การประเมินผล

- พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

เกณฑ์การประเมิน

1 พอใช้

2 ดี

3 ดีมาก


เพลง
เพลง ทะเลแสนงาม

โอ้ทะเลแสนงาม แสนง๊าม แสนงาม ฟ้าสีครามสดใส สดใส๊ สดใส

มองเห็นเรือใบ เรือใบ๊ เรือใบ อยู่ในท้องทะเล ทะเล๊ ทะเล(ซ้ำ)

หาดทรายงามเห็นปู เห็นปู๊ เห็นปู ดูซิดูหมู่ปลา หมู่ปล๊า หมู่ปลา

กุ้งหอยนานา นานา นานา อยู่ในท้องทะเล ทะเล๊ ทะเล (ซ้ำ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น